Solihull Chess Club   2018 Championship   Knockout  Round 1
Complete by  Wed 23rd May 2018  Winners in Blue
1 P. HURTADO V BYE
2 A,VADGAMA V S. AKEL
3 M.WARDEN V A. KANG
4 J. SUMMERFIELD V BYE
5 P. SMITH V BYE
6 R. ROBSON V H. CLOSE
7 M.GOODWIN V BYE
8 P.ROWAN V BYE
9 R.CARPENTER V BYE
10 B. McHUGH V BYE
11 P. SILVERMAN V T.REECE
12 D.SMITH V BYE
13 A. MAHESWARI V BYE
14 L. JOHNSTON V S.WOJCIECH
15 J.GREEN V BYE
16 T.SADLER V BYE
17 A. McCUMISKEY V BYE
18 A. GLOVER V R. ANDERTON
18 M.NEVIN V O. COOPER
20 I. BRODIE V BYE
21 P.ROPER  V BYE
22 P. WOOD V G. DALY (Def)
23 G. STOKES V BYE
24 D. ROWAN V BYE
25 N. TOWERS V BYE
26 Y. BAHAKAR V M.JOHNSON
27 D.HORSLEY (Def) V S.McHUGH
28 N.BYRNE V BYE
29 R. FAROOQ V BYE
30 D.RUDGE V J. WILLIAMS
31 M.LO V BYE
32 N.CLARKE V BYE
Solihull Chess Club   2018 Championship   Knockout  Round 2
Complete by  Wed 13th June 2018     Winners in Blue
A P.HURTADO V A.VADGAMA
B M.WARDEN V J. SUMMERFIELD
C P.SMITH V Winner Match 6
D M. GOODWIN V P.ROWAN
E R. CARPENTER V B. McHUGH
F T.REECE V D. SMITH
G A. MAHESWARI V S.WOJCIECH
H J.GREEN V T. SADLER
I A. McCUMISKEY (Def) V R. ANDERTON
J M.NEVIN V I. BRODIE
K P.ROPER V P.WOOD  (Def)
L G. STOKES V D. ROWAN
O N, TOWERS V Winner Match 26
M S. McHUGH V N. BYRNE
N R. FAROOQ V D>RUDGE
P M. LO V N. CLARKE
Solihull Chess Club   2018 Championship   Knockout  Round 3
Complete by  Wed 4th July 2018     Winners in Blue
Q Winner Match A V Winner Match B
R Winner Match C V P.ROWAN
S Winner Match E V Winner Match F
T S. WOJCIECH V Winner Match H
U R. ANDERTON V I. BRODIE
V P. ROPER  V Winner Match L
W Winner Match O V Winner Match M
X Winner Match N V Winner Match P
Solihull Chess Club   2018 Championship   Knockout  Quarter Final
Complete by  Wed 25th July 2018     Winners in Blue
QF1 Winner Match Q V Winner Match R
QF2 Winner Match S V Winner Match T
QF3 I. BRODIE V Winner Match V
QF4 Winner Match W V Winner Match X
Solihull Chess Club   2018 Championship   Knockout  Semi Final
Complete by  Wed 15th Aug 2018     Winners in Blue
SF1 Winner Match QF1 V Winner Match QF2
SF2 Winner Match QF3 V Winner Match QF4
Solihull Chess Club   2018 Championship   Knockout  Final
Complete by  Wed 25th Sept 2018     Winners in Blue
Final Winner Match SF1 V Winner Match SF2